Uw vastgoedpartner
in kleinschalige bedrijfsruimten

Op eigen initiatief ontwikkelen wij bedrijfsverzamelgebouwen in heel Nederland

Uw vastgoedpartner in
kleinschalige bedrijfsruimten

Over De Marne

De Marne Vastgoed is een onafhankelijke projectontwikkelaar gespecialiseerd in kleinschalige bedrijfsunits.

Het ontstaan van De Marne Vastgoed dateert sinds 2005. Kenmerkend voor de bedrijfsunits die wij realiseren zijn hoge kwaliteitsnorm, herkenbaarheid en waardevastheid. De kleinschalige bedrijfsunits worden veelal gebruikt als bedrijfsruimte met of zonder kantoor maar zeker ook voor stalling / opslag, kleine productieruimte, reparatie, koeriersbedrijf of als belegging. In de afgelopen 15 jaar heeft De Marne Vastgoed ruim 1.000 bedrijfsunits gerealiseerd.

“Open, ervaren en betrouwbare ontwikkelaar van bedrijfsverzamelgebouwen in heel Nederland.”

De Marne Vastgoed bedrijfsverzamelgebouw Rigtersbleek in Enschede 1
In ontwikkeling

Enschede – Rigtersbleek I, II & III

38 bedrijfsunits ‘Rigtersbleek I, II & III‘ De Marne Vastgoed ontwikkelt drie bedrijfsverzamelgebouwen in Enschede.Op het Bedrijventerrein ‘Twekkelerveld’ in Enschede, ontstaan er voor ondernemers nieuwe

Meer informatie
De Marne Vastgoed bedrijfsverzamelgebouw in Druten - ontwerp
In ontwikkeling

Druten – Westerhout I & II

36 bedrijfsunits ‘Westerhout I & II‘ De Marne Vastgoed ontwikkelt twee bedrijfsverzamelgebouwen in Druten.Op het Bedrijventerrein Westerhout in Druten, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen

Meer informatie
De Marne Vastgoed bedrijfsverzamelgebouw Almelo Twente I en II
In ontwikkeling

Almelo – Twente I & II

31 bedrijfsunits ‘Twente I & II‘ De Marne Vastgoed ontwikkelt twee bedrijfsverzamelgebouwen in Almelo.Op het Bedrijvenpark Twente in Almelo, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen

Meer informatie
De Marne Vastgoed ontwikkelt twee bedrijfsverzamelgebouwen in Meppel - ontwerp
In uitvoering

Meppel – De Reest I & II

40 bedrijfsunits ‘De Reest I & II‘ De Marne Vastgoed ontwikkelt twee bedrijfsverzamelgebouwen in Meppel.Door een her-invulling van het ‘Zwikkerterrein’ aan de westzijde van Meppel,

Meer informatie

Contact

Bezoekadres:
Dokter van Deenweg 13
8025 BP Zwolle

Tel: 0546 629800
E-mail: info@demarnevastgoed.nl

Privacy & Disclaimer

Hieronder treft u de disclaimer voor de websites en e-mailberichten alsmede de privacyverklaring van De Marne Vastgoed. Gevestigd te Zwolle, Dokter van Deenweg 138025 BP. Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Websites

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Marne Vastgoed is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. De Marne Vastgoed staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet e-mail of via onze website. Provise kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij De Marne Vastgoed. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Provise. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van De Marne Vastgoed.

Privacyverklaring De Marne Vastgoed
Zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens is voor De Marne Vastgoed vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken immers altijd al onderdeel uit van onze gedragsregels.

Door ons verzamelde gegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken wij met de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst;
Verzenden van nieuwsbrieven;
Op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. en stand van zaken van onze projecten;
Het organiseren van en uitnodigen voor bijeenkomsten/evenementen;
Contact (per mail of telefonisch) met u opnemen om onze diensten tot uitvoering te brengen;
Ten behoeve van de verplichtingen uit wet- en regelgeving.
Rechtsgronden
Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende rechtsgronden:

Uitvoering van een overeenkomst;
Door uw gegeven toestemming;
Het voldoen aan wet- regelgeving.
Bewaren
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleneinden.

Beveiliging
Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via info@demarnevastgoed.nl .

Derde partijen
Wij laten ons ondersteunen door externe partijen zoals ICT- en webhostingbedrijven. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten waarin is geregeld dat uw gegevens beveiligd worden en waarin is vastgelegd dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met (persoons)gegevens omgaan en voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving.

Cookies op onze website
Wij gebruiken “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. Met behulp van onder andere Google Analytics analyseren wij het gebruik van onze website aan de hand van anonieme cookie-gegevens. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Inzage
U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken en/of bezwaar te maken. Tenslotte heeft u recht om uw door ons bewaarde persoonsgegevens op te vragen. Indien u van één of meer mogelijkheden gebruik wilt maken, kunt u dit kenbaar maken via info@demarnevastgoed.nl .
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.